Advokatės Kristinos Raulinaitienės kontora

Privatumo politika

Profesionali teisinė pagalba

Registruotis konsultacijai

Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų apsauga bei privatumu.

Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip yra renkama ir naudojama informacija, kai naudojatės bet kuriomis mūsų paslaugomis mūsų interneto svetainėje adresu www.lt-advokatas.lt (toliau – Interneto svetainė) arba kitomis mūsų paslaugomis.

Naudodamiesi www.lt-advokatas.lt Interneto svetaine arba paslaugomis, Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir susipažinote su visomis Politikos nuostatomis.

Mes tvarkome Asmens duomenis vadovaudamiesi šia Politika ir galiojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) (toliau – BDAR), ir galiojančiais nacionaliniais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Mes įsipareigojame užtikrinti savo klientų, potencialių klientų, su jais susijusių juridinių ir fizinių asmenų informacijos privatumą ir konfidencialumą, laikytis šios Politikos ir vykdyti savo profesines pareigas vadovaujantis galiojančiais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Šioje Politikoje „Jūsų Asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, kuri identifikuoja ar pagrįstai gali būti naudojama siekiant identifikuoti jus kaip vieną iš minėtų asmenų (toliau – Asmens duomenys).

POLITIKOS APIMTIS

Šioje Politikoje nustatyta, kaip mes tvarkome Asmens duomenis, susijusius su:

* mūsų klientais, buvusiais klientais ir potencialiais klientais;

* slapukais, kurie yra naudojami mūsų Interneto svetainėje;

* visomis mūsų pareigomis pagal BDAR, Duomenų apsaugos įstatymus ir visus kitus taikytinus įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus (įskaitant mūsų pareigas, susijusias su pinigų plovimo prevencijos (toliau – PPP) procedūromis).

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PRIEMONĖS IR SAUGOJIMO TERMINAI

* Naujienos, publikacijos ir rinkodara. Jūsų sutikimu mes naudojame jūsų pateiktą informaciją, norėdami jus informuoti apie paslaugas, kurias jums galime suteikti, pvz. apie teisės aktų pakeitimus, sveikinimus švenčių ir kitomis progomis bei teismų praktikos naujienas. Šiuo tikslu mes naudosime jūsų Asmens duomenis tol, kol pranešite mums, kad nepageidaujate gauti iš mūsų tokios informacijos. Mes galime naudoti jūsų vardą, pavadinimą, pareigų pavadinimą, jūsų el. pašto adresą, bet kokį pateiktą telefono numerį, jūsų adresą ir kitą informaciją, kuria būtų galima su jumis susisiekti, kad suteiktume jums šią informaciją.

* Slapukai. Mes naudojame slapukus, kad gautume informaciją, kaip naudojatės mūsų Interneto svetaine. Slapukai leidžia mums užtikrinti techninį Interneto svetainės funkcionalumą. Gauta informacija paprastai neturi neigiamos įtakos duomenims, kurie leistų mums jus identifikuoti kaip atskirą fizinį asmenį.

* Teisinės paslaugos. Mes renkame informaciją, kurią pateikė mūsų klientas arba kuri yra pateikta mūsų klientų vardu, ir informaciją, kurią mes gavome savarankiškai teikdami profesines teisines paslaugas. Toks Asmens duomenų rinkimas yra būtinas, kad įvykdytume savo įsipareigojimus klientams; be to, turime teisėtą interesą teikti teisines paslaugas savo klientams ir potencialiems klientams. Vykdydami savo profesines pareigas, mes dėsime visas įmanomas pastangas, kad užtikrintume savo klientų, potencialių klientų ir buvusių klientų Asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

Teikdami teisines paslaugas, mes tvarkome Asmens duomenis vykdydami savo PPP pareigas. Be to, mes naudojame duomenis, kad patikrintume, ar nėra interesų konflikto, nes tai yra mūsų teisinė pareiga. Mes saugosime gautus duomenis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Lietuvos advokatų tarybos taisyklėmis.

TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

Mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, vadovaudamiesi:

* jūsų sutikimu;

* sutartimi, kuri leidžia tvarkyti duomenis;

* mums privaloma teisine pareiga ir (arba)

* mūsų teisėtu interesu užtikrinti teisinių paslaugų kokybę.

Mes tvarkome Asmens duomenis tik tuo tikslu, kuriam tokie duomenys buvo surinkti. Galimybė naudoti jūsų Asmens duomenis bus suteikta tik tiems darbuotojams, kurie privalo tvarkyti Asmens duomenis, vykdydami savo profesines pareigas ir pareigas jums kaip Klientui.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Teikiant teisines paslaugas mūsų klientams, mes privalome perduoti Asmens duomenis tretiesiems asmenims. Duomenys gali būti perduodami teisinių procedūrų ir bylinėjimosi kontekste, taip pat apskritai teikiant teisines paslaugas, kurias siūlome savo klientams.

Tačiau be teisinių paslaugų teikimo, mes taip pat naudojamės tam tikrų trečiųjų asmenų paslaugomis, kad užtikrintume savo galimybes teikti Paslaugas (pvz., IT paslaugų teikėjai, apsaugos darbuotojai, kurjeriai ir paštas). Mes privalome perduoti jūsų Asmens duomenis šiems tretiesiems asmenims – paslaugų teikėjams, kad tretieji asmenys galėtų mums teikti savo paslaugas. Šioms tretiesiems asmenims Asmens duomenys perduodami minimalia apimtimi, kurios reikia, kad būtų užtikrintas trečiųjų asmenų paslaugų teikimas.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs galite bet kuriuo metu pasinaudoti šiomis teisėmis:

* Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę reikalauti susipažinti su bet kokiais duomenimis, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis (pvz. kokias Asmens duomenų kategorijas mes tvarkome, kokiu tikslu tvarkomi duomenys).

* Teisė į asmens duomenų ištaisymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kokius jūsų Asmens duomenis, jei manote, kad jie yra netikslūs arba neišsamūs.

* Teisė prieštarauti. Jūs turite teisę prieštarauti tam tikram Asmens duomenų (pvz., reklamos tikslais) tvarkymui.

* Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jei jie nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių buvo renkami, arba manote, jog duomenys tvarkomi neteisėtai, arba jie turi būti ištrinti, kad galėtume įvykdyti teisinį reikalavimą.

* Teisė į duomenų perkėlimą. Jei jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi automatiškai su jūsų sutikimu arba sutarties pagrindu, galite reikalauti gauti tokius Asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti jūsų Asmens duomenis kitam valdytojui, kiek tai įmanoma. Turėkite omenyje, kad ši teisė galioja tik jūsų pateiktiems neapdorotiems Asmens duomenims, kurie susiję su jūsų veikla ar gauti stebint minėtą veiklą.

* Teisė atšaukti savo sutikimą. Tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi gavus jūsų sutikimą, jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą bet kuriuo metu.

Teikiant teisines paslaugas mūsų klientams, gali būti tokių aplinkybių, kai mūsų pareigas įtvirtinantys įstatymai, taip pat advokatų tarybos taisyklės draudžia mums atskleisti ar ištrinti mūsų saugomus ir tvarkomus duomenis. Tokie įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai arba taisyklės gali neleisti jums pasinaudoti ir kitomis duomenų subjekto teisėmis.

Jei turite nusiskundimų dėl to, kaip mes tvarkome jūsų Asmens duomenis arba tiesiog norite sužinoti daugiau apie mūsų duomenų tvarkymo veiklą, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo metu šios Politikos pabaigoje pateikta kontaktine informacija.

Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI,  www.ada.lt), jei manote, kad jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi neteisingai arba jūsų kaip Duomenų subjekto teisės buvo pažeistos.

JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMO VIETA

Visų pirma mes saugome ir tvarkome Asmens duomenis Europos Sąjungoje (toliau – ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE). Tačiau kartais gali prireikti jūsų Asmens duomenis perduoti ir saugoti už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Juos taip pat gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, veikiantys už ES arba EEE ribų.

Pateikdami mums savo Asmens duomenis, jūs sutinkate, kad tvarkytume jūsų duomenis ir patvirtinate, kad žinote, jog jūsų Asmens duomenų tvarkymas, įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą, yra būtinas sutarčiai įvykdyti už ES arba EEE ribų šioje Politikoje nurodytais tikslais. Mes imsimės visų pagrįstai reikalingų atsargumo priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų naudojami saugiai ir laikantis galiojančių Duomenų apsaugos įstatymų.

Jūs galite prašyti, kad mes pateiktume informaciją apie jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 15 straipsnį. Tai galite padaryti susisiekę su mumis šios Politikos pabaigoje pateikta kontaktine informacija.

JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKANTYS SLAPUKAI

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje po apsilankymo. Slapukas įsimena jūsų veiksmus ir parinktis bei leidžia jums patogiausiu būdu naršyti mūsų Interneto svetainėje. Be slapukų nebūtų įmanomos visos Interneto svetainės funkcijos.

Mes naudojame nuolatinius slapukus „Google Analytics“ (_ga, _gat), kad, analizuodami vartotojo elgseną, pagerintume savo Interneto svetainę. Šie slapukai suteikia mums informaciją, pvz. apie svetainės lankytojų skaičių, jų lankomus puslapius ir kiek iš viso laiko jie praleido mūsų Interneto svetainėje. Visa _ga ir _gat slapukų surinkta informacija yra sujungiama su panašia informacija, gauta iš kitų vartotojų, todėl yra anoniminė. Mes neidentifikuojame atskirų lankytojų. _ga slapukas galioja dvejus metus, o _gat slapukas – dešimt minučių.

Dauguma naršyklių leidžia jums kontroliuoti slapukus nustatymuose. Jei nenorite gauti slapukų, galite nustatyti, kad jūsų naršyklė atmestų visus slapukus arba išsiųstų pranešimą, kai slapukas yra naudojamas.

POLITIKOS PAKEITIMAI

Mes galime keisti šią Politiką. Jei Politika kaip nors keičiama, naujausia šios Politikos redakcija paskelbiama mūsų Interneto svetainėje. Rekomenduojame jums kartais pasitikrinti, ar Politika nebuvo pakeista.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Nedvejodami kreipkitės į mus su klausimais, paklausimais, prašymais ar skundais dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo. Mūsų kontaktinę informaciją galite rasti čia www.lt-advokatas.lt/susisiekime